Black and white illustrations (please scroll down)
All artwork © Tracey Roberts

sundae WB fairy WB village WB WB

bug WB WB amedusa WB gramophone

comic WB WB hans

man boy

scateboard

 

scrooge

 

WB BD

 

bcard WB comic 2 con WB

WB WB